ALGEMENE VOORWAARDEN

Aletha Buitink Fotografie

Ons websiteadres is: http://www.alethabuitinkfotografie.nl

Artikel 1 – Definities

 1. Aletha Buitink Fotografie, gevestigd te Zierikzee, KvK-nummer 80149766, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door fotograaf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 – Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
 3. Fotograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen, dan wel een uurtarief met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, inzet van extra personen en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van fotograaf en reiskosten, zullen apart worden gefactureerd.
 3. Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken van 10%. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. Fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Het volledige bedrag dient uiterlijk 1 dag voor de uitvoering van de overeenkomst te zijn voldaan.
 4. In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de fotoshoot eerder plaatsvindt.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 – Informatieverstrekking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotograaf.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Fotograaf heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor fotograaf tijdens een fotoshoot.
 4. Indien een bepaalde locatie voor de fotoshoot is gewenst door opdrachtgever, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 6. Fotograaf zal in aaneengesloten uren werken. Wanneer de opdrachtgever een pauze wenst, zal fotograaf voor de zogeheten ‘wachttijd’ de helft van haar uurtarief per uur wachttijd rekenen, tenzij anders overeengekomen. In deze wachttijd zal fotograaf geen foto’s maken.
 7. In het geval een opdracht uit 8 of meer aaneengesloten uren bestaat, of de opdracht op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat gewoonlijk een avondmaaltijd genuttigd wordt, zal opdrachtgever een pauze van tenminste 30 minuten mogelijk maken, ten behoeve van deze avondmaaltijd. 

Artikel 7 – Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een fotoshoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren.
  Onvoorziene omstandigheden: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder onvoorziene omstandigheden, wordt hieronder ook verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor fotograaf niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is zijn verplichtingen na te komen. Aansprakelijkheid is uitgesloten. Onder onvoorziene omstandigheden wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
 2. mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
 3. een dag of dagen van nationale rouw;
 4. contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
 5. overheidsbesluiten;
 6. werkstaking;
 7. natuurrampen;
 8. ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van de fotograaf;
 9. sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring van fotograaf;
 10. epidemieën of pandemieën;
 11. diefstal
 12. brand.
  Artikel 7.2
 13. Opdrachtgever mag tot 14 dagen voor de opdracht annuleren o.v.b. geldige reden. Aanbetaling van 10% blijft ten goede van fotograaf en wordt onder geen enkele omstandigheid terugbetaald aan opdrachtgever. Indien binnen de 14 dagen voor uitvoering opdracht wordt geannuleerd dient het volledige bedrag welke is afgesproken conform offerte voldaan te worden aan fotograaf binnen het gestelde termijn.

Artikel 8 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is fotograaf gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar fotograaf redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden maar de foto’s nog niet zijn aangeleverd, worden de verplichtingen van fotograaf jegens opdrachtgever opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 16 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe geleverde werkzaamheden worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid schade

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een fotoshoot op locatie.
 4. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
 6. Fotograaf gaat uiterst zorgvuldig om met de foto’s, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van de bestanden door situaties als een crash. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever de foto’s na overdracht te bewaren.
 7. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. In het geval van een fotoshoot anders dan een bruidsreportage wordt bij slechte weersverwachtingen de fotoshoot verzet. In het geval van een bruidsreportage is het bruidspaar verantwoordelijk voor eventueel een alternatieve (droge) plek waar de fotoshoot plaats kan vinden.
 8. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft of ander evenement.
 10. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een fotoshoot, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
 11. In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door fotograaf in rekening is gebracht.
 12. Opdrachtgever vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 – Auteursrecht, licentie en publicatie

 1. De rechten op de door fotograaf aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij fotograaf. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van fotograaf.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of te laten bewerken door een ander of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters.
 5. Opdrachtgever dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te vermelden en fotograaf te taggen. Dit geldt tevens voor familieleden en andere derden die de foto’s op social media plaatsen.
 6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 7. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever fotograaf toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio, wedstrijden en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de fotoshoot schriftelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 11 – Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 12 – Levering

 1. Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. In de periode juni t/m augustus en de maand december kan de levertijd afwijken i.v.m. drukte en vakantieperiode. De levertijd blijft een schatting. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 2. Fotograaf maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl en werkwijze van fotograaf.
 3. Aanvullende wensen van opdrachtgever leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd. Foto’s worden in hoge resolutie en digitaal verzonden of, indien vooraf overeengekomen, per USB aangeleverd. Indien gewenst kan opdrachtgever ook een album aanschaffen.
 4. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 5. Fotograaf levert geen ongeselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal.
 6. Fotograaf bewaard foto's en beeldmateriaal tot maximaal 6 maanden na datum uitvoering. Na deze periode kan geen aanspraak meer worden gemaakt op het gemaakte en geleverde materiaal.

Artikel 13 – Fotoalbums

 1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotograaf, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 2. Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 3. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.
 4. De levertermijn van een gekozen album is afhankelijk van het gekozen materiaal en wordt tijdig aan opdrachtgever gecommuniceerd.
 5. Fotograaf maakt de selectie en opmaak van een album zonder inmenging van opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever heeft geen recht om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen, tenzij anders overeengekomen.
 7. Eventuele afgesproken wijzigingen kunnen omvatten het verwijderen van twee aangesloten pagina’s of het vervangen van individuele foto’s voor een foto met dezelfde verhouding. Extra of andere wijzigingen zijn tegen extra betaling mogelijk.
 8. Indien een wijzigingsverzoek niet binnen 14 dagen na het aanleveren van een concept kenbaar wordt gemaakt aan fotograaf, mag fotograaf ervan uitgaan dat opdrachtgever akkoord is met het concept.
 9. Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na de datum van de bruiloft of de datum van de fotoshoot aan opdrachtgever worden doorberekend. Fotograaf maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een dergelijke prijswijziging.
 10. Indien opdrachtgever na uitvoering ervoor kiest alsnog geen album af te nemen van fotograaf dan kan een verzoek tot annulering van het album binnen 2 maanden na uitvoering van de opdracht schriftelijk worden ingediend door opdrachtgever. Annulering is niet meer mogelijk als het album al is besteld door fotograaf en kan enkel en alleen als er nog geen fotokeuzes zijn gemaakt door opdrachtgever voor het album. Bij annulering van het album wordt het volgende bedrag na akkoord fotograaf gerestitueerd;
  - tot 7 uur fotografie € 25,-
  - van 8 uur tot 9 uur fotografie € 100,-
  - vanaf 10 uur fotografie € 150,- 

Artikel 14 – Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan fotograaf.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 – Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waar fotograaf is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 6 maanden.